Bramac tetőcserép, hódfarkú cserép

Tetőcserepek
 • Az oldal üzemeltetője: Hofstädter Építőanyag Centrum Kft.
  2085 Pilisvörösvár, Budai út 20/c.
 • A megbízható cserép márka

  A kiváló minőség és a Bramac márkanév garantálja, hogy a legjobb cserép kerül házának tetejére. A hullámos és sík formájú cserepek között mindenki megtalálja a legmegfelelőbbet házára. Változatos cserép színekkel pedig igényeihez igazodva tudja megvásárolni a termékeket.

 • Protector és Protector Plus

  5-szörös védelem magasfokú biztonságot nyújt a Bramac cserepek esetében. Megóvja cserepét a szennyeződésektől, a mohásodástól és algásodástól. A rendkívüli környezeti hatások, mint például zivatar, jégeső, nagy hőség, sem árthat a Bramac Protector felületnek. 

FőoldalAdatvédelem
Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

www.bramactetocserep.hu
1. PreambulumA Hofstädter Építőanyag Centrum Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.betontetocserep.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Bramac tetőcserepek és Bramac kiegészítő termékeknek interneten történő bemutatása, kiskereskedelmi értékesítése és - igény szerint - házhozszállítása a vásárlók részére.


Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről,valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.


A honlap használatával Ön, mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.


2. Fogalmak


Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatokvédelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. A törvény értelmében:


2.1. Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel,illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.


2.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése,felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagyképfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikaijellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.


2.3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogiszemélyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.


2.4. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.


2.5. Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.


2.6. Nyilvánosságra hozatal: valamely adat bárkiszámára hozzáférhetővé tétele.


2.7. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.


2.8. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körűvagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez


3. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei


Szolgáltató adatai


Cégnév Hofstädter Építőanyag Centrum Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2085 PILISVÖRÖSVÁR, BUDAI ÚT 20/C

Képviselő neve: HOFSTäDTER GÁBOR

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez

Cégjegyzékszám: 13-09-083346

Nyilvántartóhatóság: Pest Megyei Bíróságmint Cégbíróság

Adószám: 11915001-2-13

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank

Pénzforgalmi jelzőszám: 11742245-20056302-00000000


4. Az adatkezelőnyilvántartásba vételi azonosítójaTekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 30. § a) pontja alapjánaz adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.


5. Az adatkezelés meghatározása és jogalapja


5.1. Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló felhasználókra vonatkozó azonosító és szállítási, számlázási adatok rögzítése, a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.


5.2. Az adatkezelésre a www.betontetocserep.hu honlapot igénybe vevő felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor, amely hozzájárulás terjedelmét a 6. pont rendelkezései határozzák meg. A felhasználóka hozzájárulást a regisztrációval adják meg.


5.3. A személyes adatok kezelésére így az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. éviCVIII. törvény (Ektv.), valamint a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.


6. A kezelt adatokköre


6.1. Felhasználók esetében a honlap használata során az adatkezelő rögzíti a felhasználó IP címét, a honlap meglátogatásának kezdő és befejező időpontját, a böngésző és az operációs rendszer típusát. Ezen adatok naplózásáta rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá. A honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A felhasználók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor.

6.2. Regisztrált felhasználók esetében Szolgáltató a következő személyes adatokat kezeli:

 •  
  •  
   • Név
   • Telefonszám
   • Email cím
   • Szállítási cím
   • Számlázási adatok7. Az adatkezeléscélja


7.1. A személyes adatok kezelésének célja:

a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása;

a Honlapon történő szerződéskötés és igény szerint a kiszállítás lehetővé tétele;

a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, számlázás;

illetéktelenek személyes adatokhoz valóhozzáférésének megakadályozása;

a törvény által elrendelt adatkezelésekés adatszolgáltatások teljesíthetősége.7.2. Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.


7.3. Szolgáltató által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie általgyűjtött felhasználói szokásokról szerzett információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.


7.4. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat - a felhasználó írásbeli hozzájárulása hiányában - közvetlen üzletszerzési célra nem használja fel.


8. Az adatkezelés időtartama


8.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.


8.2. A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás kivételével, amelyet automatikusan felülír - a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.


8.3. Az adatok törlésére - a felhasználó kérelmére vagy Szolgáltató által - az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetekben van mód.


9. Adattovábbítás,adatfeldolgozás


9.1. A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.


9.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl.rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.


9.3. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe, akik a szerver üzemeltetésének technikai műveleteit végzik.


10. Adatbiztonság


10.1. Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.


10.2. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozónál telepített, 24 órásőrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.


11. A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei


11.1. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá az Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint módosíthatja vagy kérheti adatai törlését.


11.2. Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó,általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belülírásban, e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást.


11.3. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban meghatározott kivételekkel azok törlését kérni.


11.4. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím:. 2085 PILISVÖRÖSVÁR, BUDAI ÚT20/C

Email: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez

Telefon: 06-26/332-647


11.5. A felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Szolgáltató munkatársához fordulhat az Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez e-mail címen.


11.6. A felhasználó az Avtv., valamint a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV.törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az adatvédelmibiztoshoz fordulhat (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf.40, további információ: http://abiweb.obh.hu/abi/).


12. Az AdatvédelmiNyilatkozat egyoldalú módosítása12.1. Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes e-mailes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az felhasználóval szemben.


12.2. Az Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi módosításának dátuma: [2011-06-06]